Selecteer een pagina

Wij zoeken een nieuwe predikant

Door het vertrek van Jan  Ek per 1 maart 2024 zoeken wij een nieuwe predikant.
De beroepingscommissie bestaat uit: Erik Ekkel (voorzitter), Dop Hegger, Sietske Brouwer (kerkenraadslid), Rachel Tetteh (jeugd), Ank van der Woude (kerkenraadslid), Hiltje Begieneman, Johan Haijtink, Ron Sportel (secretaris).
Mocht je een dominee kennen, waarvan je denkt dat hij of zij goed in Brummen zou passen, laat het ons dan weten via een mail aan de beroepingscommissie:  beroepingscommissie@pknbrummen.nl

Hieronder vindt u de advertentie, een informatieblad en ook de profielschets. Daarnaast ook een link naar een intro-filmpje van onze gemeente.

Advertentie-pdf

Info Brummen-pdf

Profielschets- pdf

Intro-filmpje

Protestantse Gemeente Brummen

 zoekt

 een predikant met passie (0,8 fte)

 

De Pancratiuskerk is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap. Verschillen in geloofsuitingen zien wij als een kans en veelal als een bron van verrijking, binnen de muren van de kerk, maar ook naar onze dorpsgenoten buiten deze muren. We willen laten zien hoe we zorgzaam en belangstellend in de gemeenschap staan: naar elkaar omzien, zoeken naar verbinding en bezinning, een warme plek waar je je thuis voelt en geborgen weet. We realiseren die gemeenschap door het houden van diverse vieringen en een keur aan activiteiten.

 

Wij zoeken een predikant, die

 • vorm kan geven aan inspirerende en prikkelende vieringen, gelinkt aan de actualiteit
 • brede pastorale aandacht heeft voor alle leeftijden
 • affiniteit heeft met jongeren en jong volwassenen en met het aantrekkelijk maken van de kerkelijke activiteiten voor alle generaties in al haar diversiteit
 • ziet wat er in de gemeente en in de samenleving speelt en daarnaar handelt
 • een actieve bijdrage kan leveren aan nieuwe vormen van gemeentezijn en geloof beleven
 • een teamspeler is, die goed kan samenwerken met de vrijwilligers en de diverse collega’s binnen en buiten de Pancratiuskerk
 • creatief is, een inspirator en een aanjager is die vernieuwingen handen en voeten kan geven ook op het gebied van de oecumene

 

 

 

 

 

 

Onze situatie:

 • een gemeente met ruim 1100 leden, waarvan ca. 100 regelmatige kerkgangers
 • een enthousiaste collega-predikant (0,8 fte)
 • een lopend fusieproces met een buurgemeente met een pastoraal medewerker (0,6 fte)
 • een grote groep actieve vrijwilligers
 • een fantastisch oud kerkgebouw met een monumentaal orgel

 

 

Voelt u zich aangesproken, dan ontvangen we uw reactie met cv graag per mail.  Deze kunt u richten aan beroepingscommissie@pknbrummen.nl 

Contact:
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ron Sportel, secretaris van de beroepingscommissie. Hij is bereikbaar op nummer 06 – 22 55 91 47

Informatie

Wij zijn een middelgrote open PKN gemeente, met ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving.

Kerkelijke regio:                                 Midden
Registratienummer Gemeente:      69701
Classis:                                               Veluwe
Aantal (wijk)gemeenten:                  1
Aantal predikanten:                          2  (tot maart 2024)
Belijdende leden:                               513
Doopleden:                                         528
Mee geregistreerd of vriend:          111
Totaal:                                                 1152
Pastorale eenheden:                         796
Pastorie:                                              niet beschikbaar

De kerkelijke gemeente Brummen omvat:

 • Brummen
 • Rhienderen
 • Leuvenheim
 • Cortenoever

Waar totaal ongeveer 9.000 mensen wonen. Andere kerkelijke gemeenten binnen de burgerlijke gemeente Brummen zijn Hall en Eerbeek. Met Hall zijn we momenteel in een fusietraject.

Binnen de kerkelijke gemeente Brummen zijn 3 locaties van Philadelphia gelegen.

 

Activiteiten 

 • Open deurkoffiebijeenkomst (wekelijks)
 • Open deurmaaltijd (maandelijks)
 • Open deurdienst
 • KSG-diensten (Kerk, School en Gezin) met de basisschool “De Ontdekking”
 • Voorjaars- en Wintermarkt, waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan.
 • Er zijn diverse gespreks-/bijbelkringen
 • Oecumenische diensten met leden van het St Andreashuis (onderdeel van de parochie “12 Apostelen” in Brummen)
 • Gezamenlijk kerkblad “Wegwijzer”met leden van het St. Andreashuis in Brummen
 • Digibrief (wekelijks)
 • Voor bewoners van het woon- en zorgcentrum “Tolzicht” worden op locatie kerkdiensten gehouden
 • Cantorij (maandelijks in de dienst)
 • Samenwerking met het CJW Zomerkamp
 • Bruisend Brummen Oecumene rondom Pasen
 • Filmavonden
 • Kerstwandeling
 • Meditatiegroep
 • Levende Adventskalender

 

Burgerlijk gemeente Brummen
Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel. In het westelijk deel van de gemeente reiken de bossen tot aan de bebouwde kom van Eerbeek. Het oostelijke deel van de gemeente wordt gevormd door het prachtige uiterwaardengebied en het rivierenlandschap van de IJssel met daartussen een fraai afwisselend landschap, de landgoederenzone.

 

De gemeente Brummen bestaat uit de dorpen Brummen, Eerbeek, Empe, Hall, Leuvenheim en Tonden en buurtschappen Rhienderense Broek, Cortenoever, Oeken, Voorstonden, Coldenhove, en Rhienderen. De totale oppervlakte van onze gemeente is 8500 hectare. Het gemeentehuis staat in Brummen en er is een NS-treinstation.

Klik hier  voor meer informatie over Brummen

 

Versie dec. 2023

Profielschets

Wie wordt de nieuwe predikant van de Protestantse Pancratiuskerk te Brummen?

1. Visie

De visie die we voorstaan hebben we als volgt omschreven: Een open en begripvolle gemeente te zijn, geïnspireerd vanuit de bron van het evangelie en ons niet verschansen binnen de muren van de kerk, maar er ook zijn voor onze dorpsgenoten.
Waar mogelijk proberen we ons lied van verlangen ook op hen over te brengen. Dit doen we door te laten zien hoe we zorgzaam, belangstellend en met oog voor elkaar in de gemeenschap staan. Zowel voor jong, minder jong en ouderen.
Ook worden contacten onderhouden met o.a. zorginstellingen Tolzicht en Philadelphia in Brummen. Dit is een taak voor ons allemaal, onze voorgangers, maar ook van gemeenteleden.
Samenwerken met de lokale geloofsgemeenschappen en diverse vrijwilligersorganisaties om ons in te zetten voor de noden in onze dorpen. Als kerk hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om rechtvaardigheid, duurzaamheid en voor een respectvolle omgang met de aarde.

2. Huidige situatie en komende jaren

Eén van onze twee predikanten gaat in maart 2024 met emeritaat, waardoor er een vacature ontstaat van 0,8 wtf.
De protestantse gemeente Brummen is op zoek naar een predikant (m/v) voor wie bovenstaande uitgangspunten belangrijk zijn en bij voorkeur ervaring heeft in minimaal 1 kerkelijke gemeente.
Vanaf de datum van indiensttreding zal de andere predikant zoals nu ook het geval is voor 0,8 wtf werkzaam blijven. Deze predikant gaat in 2026 met emeritaat. Op dat moment gaan we op zoek naar de juiste invulling van deze vacature.
We zitten in een fusieproces met onze buurgemeente PG Hall-Voorstonden die een eigen pastoraal werker hebben voor 0.61 wtf, die daar ook voorgaat in de gemeente. Die mogelijk ook vanaf 2026 deels ingezet kan worden in onze gemeente in Brummen.

.

3. Uw Profiel: Inspirator en voorganger

U bent een enthousiaste en warme persoonlijkheid die met een jeugdig hart de Bijbelse boodschap brengt en uitlegt en laat zien wat deze kan betekenen in de context van de huidige tijd.
Vanuit die boodschap biedt u troost aan hen die het moeilijk hebben door tegenslag, ziekte of ouderdom.
U bent vernieuwend en ondernemend, visionair en realist. U kunt goed luisteren en hebt oog voor de diversiteit in de gemeente.
Samen met de kerkelijk werker weet u de gemeente te inspireren tot een levend geloof en tot haar taak in de wereld waarbij de verbinding en samenwerking wordt gezocht met medegelovigen, het dorp en organisaties die daarin werkzaam zijn.

 

De Pancratiuskerk is toekomstgericht en staat open in nieuwe ontwikkelingen in kerk en samenleving.
Uw taak is om daar samen met de gemeente handen en voeten aan te geven. U bent daarbij samen met de collegapredikant de inspirator en verbindende schakel.
Als kerkelijk team bent u samen de spin het web van onze gemeente. Het beleidsplan is daarbij ons uitgangspunt.
Van de predikant wordt verwacht dat hij /zij in staat is te reflecteren op eigen werk en functioneren en samen met de gemeente wil streven naar een taakopvatting en taakinvulling die passend is bij de Pancratiuskerk.

4. Belangrijke kerntaken voor de komende jaren:

 

Pastoraat

U heeft aandacht voor mensen in alle levensfasen zowel in individueel- als groepspastoraat. U motiveert, inspireert en ondersteunt mensen op pastoraal gebied en helpt samen met het pastorale team vorm te geven aan de vernieuwing en intensivering van het pastoraat.

Oecumene

U bent gericht op versterking van de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in ons dorp. Als inspirator en vernieuwer weet u de verbinding te versterken met onze RK broeders/zusters die in Brummen sinds enkele jaren geen eigen kerkgemeenschap meer hebben en een kleine NPB groep. Ook de randkerkelijken hebben uw aandacht waarbij u mogelijkheden benut om hen te betrekken bij activiteiten van de Pancratiuskerk.

Vieringen

U zet zich ervoor in dat de vieringen aantrekkelijk zijn voor jong en oud, inhoudelijk versterkend voor het geloof en voor het dagelijkse leven. U heeft affiniteit met kerkmuziek en liturgie, en overlegt met de cantorij en overige musici. U bent er op gericht anderen bij de voorbereiding van de diensten te betrekken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Onder meer samen met de Taakgroep Eredienst werkt u aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkzijn en de vormgeving van de zondagse eredienst.

Diaconaat

U draagt het werk van onze actieve diaconie een warm hart toe en bent attent op nood binnen en buiten de Pancratius gemeente. Samen met de diverse (taak)groepen zal waar mogelijk de diaconale opdracht van de gemeente vormgegeven worden. Uw rol is daarbij vooral ondersteunend en inspirerend.

Vorming en toerusting

U verzorgt kringen en thema-avonden rond Bijbel, geloof en levensvragen. In afstemming met het kerkelijk team (collega-predikant en of kerkelijk werker) onderzoekt u welke activiteiten op dit gebied nodig zijn, breed kijkend naar alle leeftijdsgroepen. U denkt creatief mee in een passend aanbod om mensen (jong en oud) waar mogelijk te betrekken bij onze kerk.

Communicatie

U bent inspirerend en helder in uw communicatie, zowel intern als extern. U kunt goed omgaan met digitale middelen om bij te dragen aan de zichtbaarheid van onze gemeente. U levert een bijdrage aan het maandelijks uitkomende kerkblad De Wegwijzer, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en de kerkelijke website en denkt mee in andere (digitale) manieren om mensen te betrekken bij onze visie en activiteiten.

Organisatie en beleid

U draagt mede het conceptbeleidsplan van de Protestantse Gemeente Brummen-Hall 2023 uit en attendeert op prioriteiten binnen het beleidsplan.

Intro-filmpje