Selecteer een pagina

Samen Zijn
en
Samen Doen
is
Samen Sterk

Beste gemeenteleden,

Wat maakt Brummen tot de woonplaats waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Wij weten dat voor veel Brummenaren de Pancratius Kerk er één van is.
Denk aan het enthousiasme van de vele medewerkers, die het hele jaar door het werk in en rond de kerk in stand houden.

Is het niet geweldig:
dat aandacht voor oudere en jongere gemeenteleden onder ons volop aanwezig is?
dat wekelijks talloze activiteiten plaatsvinden onder meer zanggroepen, inloopochtenden, gezamenlijke maaltijd (één maal per maand) e.d.?
Niet alleen op zondag, ook op andere momenten kan en wil onze kerkgemeenschap iets voor u betekenen.

GEEF VOOR JE KERK

Lid zijn van een kerkgemeenschap brengt kosten met zich mee, zo ook bij onze kerk. U geeft elk jaar een bedrag als kerkelijke bijdrage. Hartelijk dank daarvoor.
Wij doen  een dringend beroep op u om te kijken of u een kerkelijke bijdrage kunt geven.
Wij willen u ook de mogelijkheid geven gebruik te maken van een ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) door uw bijdrage voor de actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar vast te leggen. Dit heeft namelijk belastingtechnische voordelen. Meer informatie verder op deze pagina.

Samen Zijn  en   Samen Doen   is   Samen Sterk

Wilt u meer weten over de financiën? De volledige begroting ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. S. Kloosterhof, tel 0653 774001

Betalingen t.n.v. College van Kerkrentmeesters:   NL84RABO0311003435

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Sander Kloosterhof, voorzitter

Voor vragen t.a.v. kerkbalans kunt u contact opnemen met:
Rien Oosterveen,                  tel. 06-10503957, e-mail: beheer@pknbrummen.nl

Beheer

Het ‘Beheer’ bij PKN-Brummen wordt uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters, het CvK. Het beheer houdt eigenlijk in, het faciliteren van het kerk-zijn, de randvoorwaarden scheppen om het praktisch mogelijk te maken dat in onze gemeente het geloof beleden kan worden in en om de kerk. Niet alleen het beheer van het gebouw (in de breedste zin van het woord) valt hieronder en het mogelijk maken van de vieringen (o.a. de kosters, geluidsmensen, beamerteam, organist, klokkenluiders, liturgieën, de koffie, …), maar ook, en niet onbelangrijk, het pastorale werk en tevens de financiële verwerking van het geheel.

Het bijhouden van het ledenbestand van de kerk behoort eveneens tot de taken van het CvK. 

De kosten, die worden gemaakt om bovenstaande te realiseren worden hoofdzakelijk opgebracht door de leden zelf. Het overgrote deel van de beschikbare gelden komt binnen via Actie Kerkbalans. Ook collectes bij de vieringen, schenkingen/donaties van (oud‑)gemeenteleden en daarnaast, specifiek voor de instandhouding van het monumentale gebouw en het orgel, enkele subsidies dragen bij om de kosten te dekken. Bovendien wordt de kerk regelmatig in z’n geheel of gedeeltelijk verhuurd, waar een vergoeding tegenover staat. Tot 2019 is er jaarlijks een groots opgezette Kerkemarkt gehouden, waarvan de opbrengst eveneens het gebouw ten goede kwam. Door ruimtegebrek voor opslag van goederen en tekort aan bemensing is deze activiteit opgehouden te bestaan.

Dakherstel

Periodieke giften volledig aftrekbaar!

Uw periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting.
Daarmee krijgt u een belasting teruggaaf die afhankelijk van de hoogte van uw inkomen al gauw kan liggen tussen 25 en 52% .
Heel eenvoudig te regelen:
U download hieronder  de formulieren, of neem contact op met de Penningmeester S. Kloosterhof, tel 0653 774001 administratie@pknbrummen.nl
U vult ze in en levert ze af bij Dhr Kloosterhof, Engelenburgerlaan 10, Brummen
U krijgt een ondertekend formulier mee terug.
Dat is alles!

Daarna vult u op de belastingaangifte onder “giften” bij de specificatie “periodieke giften” het jaarlijkse bedrag in.
Gegevens die op het belastingformulier ingevuld moeten worden:

Naam instelling: Protestantse gemeente Brummen
Vestigingsplaats: Brummen

RSIN nummer: 824126907

ANBI-formulier voor belastingaftrek van het periodiek doneren >

Download het formulier en neem contact met S. Kloosterhof

Collectebonnen, algemene giften, informatie,  etc >

Naar de site waar u collectebonnen kunt bestellen, maar ook algemene giften overmaken

-Bestel gewenste waarde
-Naar winkelwagen – volgende
-Naar bestelling
-Invullen gegevens bij nieuw
-Persoonlijke gegevens en bedacht wachtwoord – volgende
-Afhaalinstructies
-Invullenfactuuradres – volgende
-Bestelling afhandelen.

Als het niet lukt om collectebonnen digitaal te bestellen, kunt u contact opnemen met Truus Kooyers, tel 0575563310

ANBI-verantwoording >

Beleidsplan >

Activiteiten Diaconie >

Pricacy afspraken >

Geschiedenis van de kerk >

Contactadressen

Kerkgebouw:  Pancratiuskerk, Kerkstraat 17, 6971AE Brummen
Penningmeester: S. Kloosterhof, Engelenburgerlaan 10, tel 06 53774001, administratie@pknbrummen.nl

Kerkelijk bureau: Hiltje Begieneman, tel 06 3609 0085 , kerkelijkbureau@pknbrummen.nl

Secretaris Taakgroep Beheer: secretarisbeheer@pknbrummen.nl

Zaalhuur=koster:  D.J.B.(David) Heezen,  0575-562216, 06-39610682, koster@pknbrummen.nl