Selecteer een pagina

Activiteiten binnen de Protestantse gemeente Brummen. We sommen hier heel veel activiteiten op die door gemeenteleden gedaan worden. Verder op deze pagina vindt u van een aantal activiteiten meer info

Activiteiten binnen de Protestantse gemeente Brummen

Al deze activiteiten spelen een belangrijke rol in het samen gemeente zijn, er zijn voor de ander en het dorp.  Wilt u ook meedoen? Op diverse plaatsen vindt u contactadressen. Neemt u anders contact op met de scriba  Henk Ensing


Verschillende kerkdiensten

– Zo 10.00 uur Ochtenddienst Met ook: Op bepaalde zondagen Kindergesprek; daarna Kindernevendienst Kinderoppas (vanaf 9.50 uur) tot plm. 6 jaar
Elke zondag voor de viering koffie vanaf 09.30 voor ontmoeting, en na de viering napraten bij een kop koffie of thee

-de lectoren verzorgen de lezingen
-collectanten helpen bij de collectes (groep diakenen is aangevuld met collectanten)

-een Bloemengroep verzorgt de liturgische bloemschikking
-hulpkosters

-beamergroep

-bediening geluidsapparatuur

– de koffiegroep zorgt voor koffie en thee voor- en na de dienst
-de ouderling van dienst ontvangt de predikant, heet welkom en  doet de mededelingen
-maken van de geprinte liturgie

 

Bijzondere vieringen

– Viering Heilig Avondmaal 1 x per 2 maanden en op Witte Donderdag

– Doopdiensten, enkele keren per jaar

– 1 x per vier weken medewerking van actieve cantorij

– 4 x per jaar kerk-school-gezinsdiensten

– Vespers: iedere laatste zondag van de maand een viering in de kerk (behalve zomermaanden)

– Oecumenische dienst in de Gebedsweek voor de Eenheid

– Oecumenische diensten voorbereid door de Raad van Kerken

– Paascyclus in de Stille Week

– Pinksterwake tussen Hemelvaart en Pinksteren

– Startzondag in september

– Diensten in Tolzicht  (momenteel de vraag of dit doorgaat- Tolzicht stelt maar beperkt ruimte beschikbaar- gesprekken lopen)

– Tentdienst bij Philadelphia (ook wegens te hoge kosten geschrapt- nog discussie of er een alternatieve activiteit te bedenken valt)

 

Cantorij

– Repeteert iedere woensdag van 19.00-20.00 uur

– Zingt eerste weekend van de maand tijdens de dienst

– Zingen met projectkoor o.a. met Kerst en tijdens de Paascyclus

 

Open Deur

– Organiseert elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur inloophuis in koffiezaal voor een kopje koffie en een praatje. Met o.a. kaartverkoop voor de ZWO, een naai- en verstelgroep en een breigroep. Ook is het dan mogelijk de kerk te bezichtigen.

– Organiseert Opendeurdienst in Café “De Vroolijke Frans” in Oeken: 1e zondag in augustus

– Organiseert in het winterseizoen de 2e dinsdag van de maand een gezamenlijke maaltijd van 18.00– 19.00 uur

 

Catechesegroepen

– voor 10-12 jarigen basiscatechese

– voor 13-15 jarigen de huiscatechese

– voor 16 jaar en ouder de “paplepelgroep”

 

Gespreksgroepen

– ds. Ek: maandelijkse bijbelgesprekskring met ca 15 deelnemers.

 

maandelijkse leeskring met 8 deelnemers.

– Groeigroep, die momenteel tijdelijk stil ligt, maar wel weer wil opstarten.

Taakgroep Diaconie en ZWO groep

– Wintermarkt de zaterdag voor de 1e Adventszondag

– Lentemarkt

– Tehuizenmiddag

– Koken met Passie

– Contacten met de voedselbank

– Verzorgen bloemengroet

– Werken samen met de burgerlijke gemeente Brummen op het gebied van armoedebestrijding en signalering van zorgbehoefte van inwoners van de kerkelijke gemeente Brummen.

– Ondersteunen nieuwe Nederlanders en statushouders die woonachtig zijn binnen het gebied van de kerkelijke gemeente Brummen.

– Ondersteunen in financiële- of materiële zin individuen die in acute nood verkeren en voor zover overige (overheids-)instanties niet in die noodsituatie kunnen, of mogen voorzien. En voor zover die personen woonachtig zijn in het gebied van de kerkelijke gemeente Brummen. In gevallen van acute nood kan hierop een uitzondering gemaakt worden voor individuen zonder vaste woon- of verblijfplaats of voor hen die elders wonen en aantoonbaar hulp in financiële- of materiële zin behoeven.

– Ondersteunen van activiteiten van de ZWO groep.

– Ondersteunen van activiteiten van de werkgroep “Open Deur” en Amnesty International.

– Bieden ruimte aan en betrekken jongeren en verstandelijk beperkten bij de activiteiten van de taakgroep Diaconie c.q. lente-en wintermarkt.

– Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de diaconieën Hall en Eerbeek en met de heer Been in het bijzonder als vertegenwoordiger in de MAR.

– Verwelkomen de christelijke nieuwe Nederlanders en betrekken hen bij de kerk.

Snuffelschuurtje
Gebruikte kleding etc. verkoop voor het goede doel

Taakgroep Pastoraat:

– Bezoeken gemeenteleden

– in stand houden en contact met wijkteams.

– Verspreiden verjaardagskaarten voor de mensen vanaf 75 jaar

– Organiseren koffieochtenden voor mensen vanaf 75 jaar

– Bezoek van mensen in Philadelphia, Tolzicht
– vieringen in Tolzicht

 

 

Taakgroep Eredienst:

– Zoeken naar verschillende vormen van eredienst waarin men zich actief betrokken voelt bij elkaar (als gemeenschap en ook bij anderen verder weg) en bij het zoeken naar verbinding met de Geest van God.

– Betrekken verschillende groepen en andere geïnteresseerden bij de voorbereiding van de diensten. Een open houding/ herberg zijn voor jong en oud, meer behoudend of juist randkerkelijk. Dit leidt tot verschillende soorten diensten waarin een flexibele liturgie gehanteerd wordt.

– Organiseren KSG-diensten. Het contact met de scholen is een verbinding die tot meer contacten leidt en anderen naar de kerk leidt die misschien anders niet zo snel binnen komen.

– Organiseren eens per één of twee jaar een grotere activiteit als een musical in één dag.

– Vragen regelmatig Vox Tunes en Vox om een bijdrage te leveren aan de diensten.

– Koppelen activiteiten aan een viering. Bv een fietstocht, wandeling, gezinsactiviteit.

– Werken samen met de Cantorij, betrekken hen bij de hoogtij-vieringen, om samen pakkende en verrassende diensten voor te bereiden en uit te voeren. De projectkoren zijn zeker ook een bindend element.

– Misschien toch weer een grotere musical?

– Denken ook aan de ouderen, organiseren inspirerende diensten, verdieping door een goede preek, mooie liederen uit het nieuwe Liedboek.

– Zorgen voor herkenning door vaste onderdelen in de liturgie. Blijven zoeken naar vernieuwingen waar nodig.

– Regelmatig open vieringen houden rond een actueel, levendig thema. Bij de voorbereidingen daarvan wisselende groepen of personen betrekken zodat vanuit verschillende kanten verbindingen kunnen ontstaan. Netwerken speelt hierbij een sterke rol.

– Dienst van Woord en Tafel aansprekend maken/houden voor zoveel mogelijk mensen, jong en oud.

– Zorgen voor een inhoudelijke PR: in de Wegwijzer, plaatselijke kranten, flyers, aankondigingen in de kerk.

– Organiseren oecumenische vieringen, vanuit een open houding naar de katholieke broeders en zusters en de NPB. Samenwerking in de Raad van Kerken is een mooie vormgeving van dit streven.

 

Taakgroep Beheer en commissie Kerkbalans

– Willen voorbereid zijn en inspelen op digitaal bankieren. Er komen gewijzigde vormen van geldinning aan. Het zal meer een digitaal gebeuren zijn, maar gezien de leeftijdsopbouw van onze gemeente kan dat een lastig traject worden. Ook speelt hierbij het mogelijk afschaffen van acceptgirokaarten. Tevens zullen de fiscale aftrekmogelijkheden beperkt worden.

– Gaan meer functies creëren met een korter tijdsbeslag. Men wil wel wat doen, maar niet een aantal jaren achter elkaar.

– Onderzoeken of voor de kerk in een breder verband meer inkomsten te generen zijn. Te denken valt hierbij aan speciale projecten, en mogelijk aan crowdfunding.

– Onderzoeken of vrijwilligerswerk altijd kosteloos moet zijn. Een kleine vergoeding kan een stimulans zijn; bijvoorbeeld voor opbrengst verhogende activiteiten.

– Maken gemeenteleden bewust dat ze kritiek mogen hebben. Wegblijven is geen vorm van kritiek. Niet afdoen met de opmerking dat de voorlichting tekortgeschoten is.

– Gaan gebruik maken van app’s en/of digitale nieuwsbrieven. De smartphone is bij jongeren (en ook bij de iets minder jongere) hét communicatiemiddel bij uitstek en deze groep is zodoende via social media gemakkelijker te bereiken dan via de traditionele kanalen.

– Verder uitbouwen/onderzoeken: samenwerking met de kerken in Eerbeek en Hall.

 

Activiteiten die laagdrempelig zijn voor mensen buiten de Protestantse gemeente:

– Wintermarkt, de zaterdag voor de 1e Adventszondag

– Lentemarkt, de zaterdag…

– Kerkemarkt van 1984 – 2018.  Is definitief gestopt

– VOX

– VOX-tunes

– Kinderkerstfeest

– Kerstnachtdienst

– Kinderpaasmaaltijd

 

Communicatie:

– Digi-nieuwsbrief PKN Brummen

– De Wegwijzer (kerkblad)

– geprinte liturgie bij de diensten

– Kerkwebbrummen.nl:  de website van de kerk

Diaconie

Pastorale raad

Taakgroep Beheer

Taakgroep Eredienst

Cantorij

Jeugd

Voor de jongeren zijn er heel veel mooie activiteiten

Op hoogtijdagen worden liturgische bloemstukken gemaakt.  Verbeeldingen van Het Verhaal.

Vespers

Iedere eerste zondag van de maand om 19.00 uur wordt er hier in de Pancratiuskerk een Vespers gevierd.

Een korte , eenvoudige viering, waarin we luisteren naar een tekst of een gedicht. We zijn even stil om tot rust te komen. We zingen zacht, bidden onze voorbeden, hardop of in ons hart.

U bent van harte welkom om dit mee te vieren.

Wintermarkt

Hieronder komen steeds meer activiteiten in beeld. Foto’s voor plaatsing  welkom bij Henk Ensing 

Elke zondag worden de klokken geluid door de groep Klokkenluiders

De mooie orgelmuziek wordt verzorgd door de organisten

De lezingen tijdens de viering door de lectores