Selecteer een pagina

Taakgroep Eredienst

Startdienst- uitleg en wandelen in het Voedselbos

Inspirerende vieringen

De Taakgroep Eredienst heeft als opdracht aanzetten te geven tot aansprekende en inspirerende vieringen. Dat zijn diensten waarin de aanwezigen zich actief betrokken voelen bij elkaar (dichtbij en/of veraf) en bij het ervaren van een verbinding met de geest van God. Omdat we een veelkleurige gemeente zijn stimuleren we afwisseling in de diensten, en proberen we gemeenteleden te betrekken bij de voorbereidingen. Beide predikanten zijn lid van de taakgroep eredienst.

Ongeveer 1x in de 6 weken komen we bij elkaar. We kijken terug naar de vieringen van de afgelopen periode, halen daar de sterke punten uit en ook wat er beter had gekund. Regelmatig nodigen we mensen uit die een bijdrage leveren aan de vieringen: organisten, cantorij, kosters, bloemengroep, kinderkerk. We proberen door middel van zgn open vieringen ruimte te bieden aan vieringen waarin een andere liturgie wordt gevolgd, of die geheel aan een bepaald thema zijn gewijd.

Als taakgroep inspireren we elkaar door wisselend een opening te verzorgen die uitnodigt tot onderling gesprek. Het visiedocument dat we als gemeente hebben opgesteld geeft aan dat we met z’n allen moeten werken aan het verkleinen van onze geloofsverlegenheid: meer praten met elkaar over ons geloof, wat het voor je betekent, wat het je vraagt of brengt. Juist door die openheid ontstaat er meer verbinding, met elkaar en met de Geest.

Wat betreft verschillende doelgroepen werken we aan de volgende vieringen:

Voor de kinderen/jongeren:

 • KSG-diensten blijven organiseren. Het contact met de scholen is een verbinding die tot meer contacten leidt en anderen naar de kerk leidt die misschien anders niet zo snel binnen komen.
 • Regelmatig (eens per één of twee jaar) een grotere activiteit als een musical in één dag.
 • Samenwerking zoeken met onze koren Vox Tunes en Vox om een bijdrage te leveren aan de diensten.

Voor de middengroepen (30-40-50 ers):

 • Activiteiten koppelen aan/ of in plaats van een viering. Bv een fietstocht, wandeling, gezinsactiviteit.
 • Misschien toch weer een grotere musical?
 • Samenwerken met de Cantorij, hen betrekken bij de hoogtij-vieringen, samen pakkende en verrassende diensten voorbereiden en uitvoeren. De projectkoren zijn zeker ook een bindend element.

Voor de ouderen:

 • Inspirerende diensten, verdieping door een goede preek, mooie liederen uit het nieuwe Liedboek.
 • Herkenning door vaste onderdelen in de liturgie. Blijven zoeken naar vernieuwingen waar mogelijk.

Verder:

 • Regelmatig open vieringen houden rond een actueel, levendig thema. Bij de voorbereidingen daarvan wisselende groepen of personen betrekken zodat vanuit verschillende kanten verbindingen kunnen ontstaan. Netwerken speelt hierbij een sterke rol.
 • Dienst van Woord en Tafel aansprekend maken/houden voor zoveel mogelijk mensen, jong en oud.
 • Zorgen voor een inhoudelijke PR: in de Wegwijzer, plaatselijke kranten, flyers, aankondigingen in de kerk.
 • Houden van oecumenische vieringen, vanuit een open houding naar de katholieke broeders en zusters en de NPB. Samenwerking in de Raad van Kerken is een mooie vormgeving van dit streven.

Bij alles geldt dat we de vieringen zien als een vorm om Aandacht te hebben voor elkaar, het Woord en de wereld.

De samenwerking met de andere geledingen en gemeenteleden hebben we nodig om dit goed te kunnen doen en elkaar scherp te houden.