Selecteer een pagina

Visie van de protestantse gemeenschap in Brummen

 

Inleiding

In september 2018 heeft de kerkenraad van de PKN gemeente Brummen besloten een commissie in te stellen met als doel, middels een visie-document, te adviseren over de toekomst van onze kerkelijke gemeente. In het beleidsplan van 2017 is benoemd dat we willen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd en binnen onze kerkelijke gemeente. Naast aandacht voor de bestaande vorm van gemeente-zijn zoeken we naar nieuwe vormen van kerkzijn. Het naderende vertrek van één van de twee predikanten is reden om helderheid te creëren voor de koers in de nabije toekomst.

Dit visie-document van de commissie is besproken op 25 mei 2019, een bezinningsdag met kerkeraads- en taakgroepleden. De aanbevelingen van de commissie zijn overgenomen, en vormen de basis van dit document. In september 2019 wordt dit visiestuk besproken met gemeenteleden. Het is richtinggevend voor het beleid van de PKN-gemeente Brummen voor de komende jaren en vormt daarmee de basis voor uitwerkingen op diverse terreinen waar taak- en werkgroepen mee aan de slag zullen gaan.

Missie(waar staan we voor)

De Pancratiuskerk is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap, met ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving. In onze gezamenlijke zoektocht naar wat ‘geloven vandaag’ betekent, richten wij ons op de vragen van deze tijd. Daarbij willen we in de wereld laten zien wie God voor ons is en wat het geloof met ons doet .Verschillen in geloofsuitingen zien wij als een kans en veelal als een bron van verrijking. Vanuit bezieling kunnen we met elkaar de rijkdom ervaren waarmee God zich aan mensen laat kennen.

De zondagse eredienst is samen met de bijeenkomsten en activiteiten het kloppend hart van onze gemeente. Daar ontmoeten wij elkaar, zoeken wij God en delen wij vreugde en verdriet.

“De Pancratiuskerk is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons voeden vanuit vertrouwen in God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met takken, reikend naar de mensen om ons heen.
Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt;
zo iemand zal zijn als een boom aan het water geplant, waarvan de wortels reiken tot aan de beek
en die het niet merkt als er hitte komt, maar waarvan het loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

(vrij naar Jeremia 17: 7 en 8)”

 

Identiteit (wie we zijn)

Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt. Wij nodigen iedereen uit de rijkdom van deze bron te ontdekken en te ervaren, om van daaruit te leven met elkaar.

Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn, een plek van bezinning en gebed, waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn, wat God van hen vraagt en voor hen kan betekenen.

Wij zijn een liefdevolle gemeenschap die, vanuit het evangelie van liefde en barmhartigheid, er wil zijn voor hen die hulp nodig hebben, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten.

Visie (waar gaan we voor)

Samen te gaan naar een wereld in vrede, geïnspireerd door het evangelie.

Kerk als onderdeel van dorpsgemeenschap en centrum van activiteiten

Het is belangrijk dat onze kerk zich bewust is van de directe omgeving en van de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Het is hierbij van belang dat de zorg voor de omgeving niet voortkomt uit overlevingsdrang, maar uit een oprechte betrokkenheid bij mensen in en om Brummen. Daar waar leefbaarheidsvragen levensvragen worden, daar is kerkelijke aanwezigheid en betrokkenheid geboden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een samenleving die nogal verbrokkeld is. We stappen voortdurend in verschillende werelden: thuis, op het werk, op school, in de wereld van de zorg of van het bedrijfsleven. Het is lang niet altijd duidelijk wat die werelden met elkaar verbindt. Nog onduidelijker kan het zijn wat kerk, geloof of religie daarmee te maken hebben. Het is een grote uitdaging om voorbij de kerkelijke verlegenheid en het religieus analfabetisme te komen. Mensen voelen vaak enige schroom om over God te praten. Het ontbreekt ons vaak aan kennis en woorden maar ook dat ze zich niet al te expliciet durven uit te spreken, uit angst anderen voor het hoofd te stoten.

 

We willen als kerkgemeenschap laten zien dat er ruimte is voor levensvragen. Dat hoeft niet altijd in een gelovige setting te zijn, maar kan ook in allerlei andere dorpse ontmoetingen van waarde zijn.

Veel mensen zoeken naar een vorm van spiritualiteit om de eenzaamheid van het bestaan te doorbreken. Het onderscheid religieus – seculier hoeft niet altijd zo scherp gemaakt te worden.

In feite is dit een oproep aan alle gemeenteleden om in hun dagelijkse bezigheden te laten doorschemeren waar zij hun inspiratie vandaan halen, welke vragen zij zich hierbij stellen en wat dit hen brengt. We zullen allemaal in onze houding opener en duidelijker moeten durven zijn.

Ook denken we actief aan samenwerking met de burgerlijke gemeente, SWB, culturele stichting, muziekverenigingen, koren.

 

Naast het aanhaken bij dorpsproblematiek/ politiek is samenwerken met andere kerken en geloofsgemeenschappen in het dorp essentieel. Kringen van betrokken en enthousiaste kerkleden kunnen meer een dragende functie krijgen in de voorbereiding van (gezamenlijke) diensten en activiteiten. Actief samenwerken in de oecumene kan ons allemaal sterker maken. Zeker nu de katholieke gemeenschap niet meer in Brummen kan kerken, liggen hier kansen om open te staan voor zoveel mogelijk samenwerking, op alle terreinen van vieren, dienen en leren.